سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
سر دبیرمجله ره آوردنور 
1377/01/01 
1381/01/01 
اجرایى 
همکاری 
مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
قائم مقام اطلاع رسانی  
1382/01/01 
1385/01/01 
اجرایى 
همکاری 
مرکز خدمات کامپیوتری نور  
مسئول نرم افزار 
1371/01/01 
1375/01/01 
اجرایى 
همکاری 
دانش آموزی جهرم  
مسئول بسج دانش آموزی 
1362/01/01 
1366/01/01 
اجرایى